home
logo facebook

Infant Matter

Jedná se o pilotní projekt výchovy k aktivnímu rodičovství ve spolupráci s partnerskými organizacemi jehož cílem je předložit zodpovědným lidem ve státní správě výsledky praktické zkušenosti s realizací péče o předškolní děti ze sociálně vyloučeného prostředí.

Realizace projektu probíhá ve spolupráci s partnerskými organizacemi Český západ (www.cesky-zapad.cz), o.p.s. a Kotec, o.s. (www.kotec.cz) ve dvou lokalitách v Karlovarském kraji: Dobrá Voda a Nová Farma.

Cílovou skupinou naší podpory a služeb z ní vycházející jsou rodiče, převážně romské matky, žijící v sociálním vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení.

Projekt je trojfázový a jeho realizace probíhá v termínu od 1.1.2012 do 31.12.2014

Aktivity první fáze projektu – leden až červen 2012

 1. Zjištění potřeb a témat k diskusi obyvatel Dobré Vody a Nové Farmy v oblasti rané péče.
 2. Nastavení systému spolupráce mezi realizátory projektu – plán a obsah setkávání mezi rodiči, pracovníky Nové školy, Českého západu, Kotce a dalších subjektů.
 3. Výběr vhodných rodičů (rodičovských poradců) na pozici opor, okolo nichž se bude tvořit klubové prostředí, díky němuž si budeme schopni předávat zkušenosti a sdílet snahu zlepšit úroveň rané a předškolní péče v daných rodinách.
 4. Vypracování metody jak zakotvit a rozvíjet roli rodičovských poradců.
 5. Sestavení plánu a obsahu setkávání s rodiči na individuální i skupinové úrovni. Zhotovení akčního plánu individuální výuky rodičovských poradců a kurzů resp. workshopů pro účastníky klubů odrážející relevantní témata získaná prostřednictvím vstupní pilotáže.

Aktivity druhé fáze projektu – červenec až prosinec 2012

1. Tréning, vzdělávání a celková podpora rodičovských poradců v jejich roli při vytváření vhodného zázemí pro výchovu k zodpovědnému a informovanému rodičovství.
2. Minimálně pět tématických setkání/workshopů – během kterých se budou pravděpodobně diskutovat a sdílet následující témata: příprava na rodičovství, pedagogika rané péče, rozvoj jazykových dovedností, zdravé stravování a životní styl, raná péče z pohledu: stravy, hygieny, zdravotní péče popř. základů vývojové psychologie.
3. Soustavná podpora při navazování kontaktu s dalšími zájemci (z místních rodin) o účast na setkávání a rozvoji komunitního resp. mateřského klubu. Tuto podporu vedoucí k zapojení dalších rodin do programu vzdělávání a sdílení zkušeností v oblasti rané a předškolní péče budou vykonávat pracovníci Nové školy spolu se zástupci místních nevládních neziskových organizací.
4. Rozvoj spolupráce s místními školami i školkami a dalšími potenciálně nápomocnými vládními či nevládními subjekty (např. mateřská centra,  OSPOD atp.)

Aktivity třetí fáze projektu – rok 2013 až konec roku 2014

1. Individuální i skupinová podpora rodin ze strany rodičovských poradců supervidovaná Novou školou spolu s partnerskými subjekty.

2. V návaznosti na předchozí fáze bude z naší strany vedena snaha o to, aby místní rodiny za vedení rodičovských poradců pokračovaly v organizování vzdělávacích a diskusních setkáních založených na jejich reálných potřebách.

3. Příprava metodologie zavádění rané péče v sociálně slabých rodinách resp. rodinách žijících v sociálním vyloučení.

4. Vyjednávání se zástupci zainteresovaných měst a obcí popř. se zástupci vedení regionů ve snaze získat podporu (třeba i finanční) a zajistit udržitelnost projektu i po jeho skončení.

Cíle projektu

 • Zlepšit rodinou péči, zejména pro děti ve věku do 6 let, ve dvou sociálně vyloučených romských lokalitách za asistence dvou vyškolených rodičů (romských matek).
 • Rozšířit nabídku sociálních služeb v daných sociálně vyloučených lokalitách.
 • Podíl na spoluvytváření zdravých rodinných sítí.
 • Připravit metodologii rodičovského poradenství v sociálně vyloučených romských lokalitách.
 • Vytvořit dva částečné úvazky pro motivované romská rodiče (matky) a umožnit jim zdokonalit se nejen na poli informovaného rodičovského poradenství, ale i v oblasti běžných pracovních návyků, komunikace a efektivního využívání času.

Dopady projektu

 • Vznik dvou funkčních rodičovských klubů (komunitních skupin), které budou oporou jejich členům (ale i navenek) v oblasti rané péče.
 • 25 rodičů se zúčastní alespoň jednoho kurzu/workshopu a jednoho poradenského setkání.
 • Děti těchto rodičů budou vedeny tak (a budou dostávat takovou péči), že bude významně zvýšena šance, že nebudou chybně diagnostikovány resp. nesprávně umístěny do praktické základní školy.
 • V následujících čtyřech letech bude alespoň 5 romských dětí z obou lokalit umístěno do předškolního zařízení.
 • Alespoň 5 romských děti z každé lokality úspěšně přestoupí během dvou let z předškolního zařízení na běžnou základní školu.

Realizační tým projektu

Vedoucí projektu: Mgr. Jan Zajíc; jan.zajic@novaskolaops.cz ; 608 27 83 61

Koordinátoři projektu:

Renata Patkaňová; renata.patkanova@novaskolaops.cz; 721 538 687
Mgr. Jan Zajíc; jan.zajic@novaskolaops.cz ; 608 27 83 61

Výzkumníci: Michal Kryl; michal.kryl@novaskolaops.cz ; 737 544 773