home
logo facebook

Inovace ŠVP v družinách

Diferenciace ve výuce a inovace ŠVP v družinách

  • Celý název: Inovace ŠVP ve školních družinách a diferenciace výuky matematiky na 1. stupni ZŠ
  • Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016449
  • Příjemce: H-mat, o.p.s. – zároveň hlavní realizátor aktivity A2
  • Partner: Nová škola, o.p.s. – zároveň hlavní realizátor aktivity A1
  • Realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
  • Anotace projektu:

Cílem projektu je jednak vytvoření metodického materiálu pro pedagogickou diagnostiku a následnou diferenciaci výuky matematiky na prvním stupni ZŠ s využitím gradovaných úloh a zároveň podpora rozvoje matematické gramotnosti ve školních družinách na základě inovace jejich ŠVP skrze zavádění řízených činností z prostředí Hejného matematiky. Spojujícím prvkem obou částí projektu je efektivní a systematická podpora rozvoje matematické gramotnosti žáků prvního stupně ZŠ opírající se o Hejného metodu.

Projekt je rozdělen na 2 hlavní aktivity a to A1 – inovace ŠVP ve školních družinách a A2 – diagnostika a diferenciace ve výuce Hejného matematiky.

A1 – inovace ŠVP ve školních družinách

Cílem A1 je umožnit dětem ve školní družině rozvoj matematické gramotnosti nenásilnou, herní formou v rámci zájmového vzdělávání, umožnit jim zažít úspěch a radost z matematiky i mimo výuku, kde na to nemusí mít vhodné podmínky. Konkrétním cílem je metodicky podpořit plošné využívání prostředí Hejného matematiky (dále HM) ve školní družině k rozvoji matematické gramotnosti.

Vytvoříme a vyzkoušíme metodické materiály, které vychovatelkám bez předchozí zkušenosti s HM umožní pracovat se sadou přizpůsobených gradovaných úloh z prostředí HM v rámci řízené činnosti ve družině.

Na základě analýzy a šetření ve školních družinách vytvořené materiály přizpůsobíme obecnějším trendům a zjištěním, než jsou jen poznatky ze zapojených škol. Otestujeme proces inovace ŠVP ŠD a jeho následné implementace do praxe a vytvoříme Metodickou příručku zavádění inovace. Díky evaluaci procesu zavádění inovace a AV zapojených pedagogů odhalíme potenciální problematické momenty procesu, ale i příklady dobré praxe, které využijeme k plošnému rozšíření inovace.

Díky vytvoření sady přizpůsobených gradovaných úloh z prostředí HM a metodiky jejich využití v družině, dostanou družiny nástroj, který jim umožní se cíleně a systematicky zaměřit na rozvoj matematické gramotnosti.

A2 – diagnostika a diferenciace ve výuce Hejného matematiky

Cílem A2 je zpracovat metodický materiál pro pedagogickou diagnostiku ve výuce matematiky a následnou diferenciaci výuky opřenou o využití baterie gradovaných úloh z prostředí Hejného metody. Inovace umožní směrem k žákům:

A. nabídnout skupinám žáků takové úlohy, které odpovídají jejich aktuální úrovni a jsou pro ně motivačně silné,
B. vést žáky systematicky k reflektování vlastních posunů (žákovské portfolio),
C. prohloubit porozumění zadání úlohy, tj. podpořit rozvoj tzv. čtenářských dovedností,
D. prohloubit rozvoj řešitelských strategií na základě skupinové diskuse a vzájemného sdílení.

Inovace umožní směrem k učitelům:
A. pracovat s připravenou baterií gradovaných úloh pro jednotlivé matematické oblasti,
B. analyzovat strategie řešení žáků s podporou metodika,
C. efektivní stanovování cílů další výuky ve vztahu k diferenciaci třídy, profesní rozvoj (profesní portfolio).
Dalším cílem je propojení přípravy studentů PedF UK s praxí a možnost získávat reálné zkušenosti díky sdílení s nositeli inovace a návštěvách v jejich výuce.

  • Realizační tým

Manažerka projektu H-mat:
Lucie Pastuchová - lucie.pastuchova@h-mat.cz
Manažerka projektu aktivita A1 Nová škola:
Mgr. Zuzana Bednářová - zuzana.bednarova@novaskolaops.cz
Administrativní podpora Nová škola:
Ing. Lucie Jurmanová - lucie.jurmanova@novaskolaops.cz

  • Příjemce projektu:

H-mat, o. p. s. (www.h-mat.cz)