home
logo facebook

Projekty

Prostřednictvím našich projektů usilujeme o vytváření otevřeného, přátelského prostředí pro vzdělávání bez předsudků.


Přehled realizovaných projektů

ZDE NAJDETE přehled toho, co je za námi.


 

Podpora pedagogických asistentů 

Šance na úspěch (zavádění školních asistentů) - Cílem projektu je posílit rovné příležitosti předškolních dětí a žáků ZŠ z odlišného sociokulturního prostředí prostřednictvím zpřístupnění funkce školního asistenta pro sociálně znevýhodněné, zvyšování jeho kompetencí a rozšíření nabídky asistenčních služeb poskytovaných ZŠ. Projekt zavádí mechanismy přímé podpory a poradenství ve vzdělávání žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (činnost školních asistentů, speciálních pedagogů), současně rozvíjí kompetence pedagogů (DVPP) a vytváří podmínky pro tvorbu dlouhodobých koncepcí rozvoje inkluzivního vzdělávání (činnost koordinátorů inkluze, individuální strategie škol). 

Kvalifikační studium asistentů pedagoga - Vyšší odborná škola JABOK ve spolupráci s Novou školou, o. p. s., několikrát za rok otevírají pro všechny zájemce s ukončeným základním vzděláním kvalifikační kurz Studium pro asistenty pedagoga (Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů – podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.). Více najdete zde.


 

Rozvoj dětského čtenářství

Program tvoří bohatá a průběžně aktualizovaná nabídka akreditovaných čtenářských kurzů sycená poznatky z řady celorepublikových projektů. Od především volnočasového čtení beletrie ve školních čtenářských klubech jsme vykročili k práci s příběhem a k naratologii s důrazem na propojování subjektů formálního a neformálního vzdělávání (blíže viz Učíme se příběhem - Čtenářské kluby (ctenarskekluby.cz)). Zajímá nás rozvoj čtenářských dovedností pro čtení odborných textů v odborných nejazykových předmětech základní školy – Zkoumavé čtení (blíže viz Zkoumavé čtení - Čtenářské kluby (ctenarskekluby.cz)). Spolupráci škol s veřejnými knihovnami jako klasickými neformálními vzdělavateli jsme v roce 2022 rozšířili o městská muzea, galerie či barokní klášter a hledáme společně způsoby jako tato tři prostředí účelně propojit pro pravidelnou a běžnou výuku – vykročili jsme zkrátka „za horizont“ (blíže viz O projektech - Čtenářské kluby (ctenarskekluby.cz)).

Podrobné informace o tom, jak chápeme dětské čtenářství, jak se potýkáme s nástrahami na naší cestě k jeho všestrannému rozvoji, i bohatou nabídku metodických inspirací, doporučených knížek, ověřených lekcí a pozvánek na naše akce můžete sledovat na www.ctenarskekluby.cz, resp. na facebook.com/ctenarskekluby/.


 

Podpora romštiny jako živého jazyka

Romano suno - česky „Romský sen“, je soutěž v romštině pro děti i dospělé. Hlavním záměrem projektu je dát příležitost těm, kteří umí romsky, vyzkoušet si v romském jazyce psát a uplatnit znalost romštiny veřejně. Proto kromě samotné soutěže vydáváme každoročně sborník vybraných příspěvků v romském jazyce s českým a anglickým překladem, pořádáme putovní výstavy a veřejná čtení. Cílem projektu Romano suno je umožnit romským dětem a dospělým vyjádřit se v jazyce, který se ve veřejném prostoru vyskytuje jen okrajově, a jejich okolí zprostředkovat svět, ve kterém žijí. Projekt také posiluje jejich sebevědomí. Nejlepší texty vybírá porota složená z romských autorů a autorek. Vítězové jsou každoročně oceňováni na slavnostním vyhlášení a obdrží drobné věcné ceny. S dětmi se snažíme nadále pracovat a podporovat je v jejich osobním rozvoji.

Vaker Romanes - Smyslem projektu Vaker romanes (Mluv romsky) je podpořit užívání romštiny u nejmladší generace, u dětí ve věku základní školy. Skrze hlavní aktivitu projektu – semináře o romštině - chceme rozšířit povědomí o romštině a přispět k vyrovnání nízkého symbolického postavení romštiny, rozšířeného u romských dětí i jejich vrstevníků. V dílnách tvůrčího psaní, které na semináře navazují. Chceme podpořit zájem – rodilých mluvčích romštiny – o tento jazyk a tvůrčí vztah k němu.


 

Doučování a přímá podpora dětí

Rozlety - dlouhodobý program, běžící již od roku 2003. Program snižuje znevýhodnění dětí ve školách formou pravidelného skupinového doučování v prostorách Nové školy. Pracujeme převážně s dětmi se studijními předpoklady, jejichž rodinné zázemí, jazyková bariéra či neznalost školního systému však snižují jejich úspěšnost. Jde hlavně o romské děti, děti cizince a děti pocházející z rodinného prostředí, kde se jim z různých důvodů nedostává dostatečné podpory. Hlavním cílem programu je zvýšení šancí těchto dětí na dosažení středoškolského a vyššího vzdělání a jejich následného uplatnění na trhu práce. V Rozletech s dětmi zůstáváme i po opuštění základní školy a pomáháme jim s přechodem na SŠ. Děti motivujeme každoměsíčními volnočasovými aktivitami a přátelským, neformálním prostředím. Důležitou součástí programu jsou dobrovolníci, zapojení jako lektoři do výuky i volnočasových aktivit.

Společně v knihovněZáměrem programu je propojit knihovnu - přirozené kulturní a komunitní centrum, žáky okolních základních škol a dobrovolníky, kteří chtějí pomoci dětem v jejich vzdělanostní dráze. V knihovně je vyhrazeno místo, na kterém jsou v pravidelných časech k dispozici dobrovolníci, připravení pomoci se školní přípravou každému dítěti, které bude mít zájem a přijde. Program je zacílen především na pomoc dětem prvního i druhého stupně ZŠ, které z nejrůznějších důvodů nemají v rodině dostatečnou podporu v domácí přípravě. Jsme ale otevřeni i ostatním zájemcům.