home
logo facebook

Projekty

Prostřednictvím našich projektů usilujeme o vytváření otevřeného, přátelského prostředí pro vzdělávání bez předsudků.

 

Podpora pedagogických asistentů 

Šance na úspěch (zavádění školních asistentů) - Cílem projektu je posílit rovné příležitosti předškolních dětí a žáků ZŠ z odlišného sociokulturního prostředí prostřednictvím zpřístupnění funkce školního asistenta pro sociálně znevýhodněné, zvyšování jeho kompetencí a rozšíření nabídky asistenčních služeb poskytovaných ZŠ. Projekt zavádí mechanismy přímé podpory a poradenství ve vzdělávání žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (činnost školních asistentů, speciálních pedagogů), současně rozvíjí kompetence pedagogů (DVPP) a vytváří podmínky pro tvorbu dlouhodobých koncepcí rozvoje inkluzivního vzdělávání (činnost koordinátorů inkluze, individuální strategie škol). 

Kvalifikační studium asistentů pedagoga - Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická ve spolupráci s Novou školou, o. p. s., několikrát za rok otevírají pro všechny zájemce s ukončeným základním vzděláním kvalifikační kurz Studium pro asistenty pedagoga (Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů – podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), akreditovaný MŠMT ČR pod č. j. MSMT - 952/2015-1-166).

 

Rozvoj dětského čtenářství

 

Náš program Školních čtenářských klubů oživují vedle bohaté nabídky akreditovaných kurzů i dva projekty financované prostřednictvím Evropského sociálního fondu:

Školní čtenářské kluby: inkluzivní prostředí pro rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti“, zaměřený na ověření dopadu školních čtenářských klubů na čtenářství prvostupňových dětí s odlišným mateřským jazykem. VÍCE ZDE.

Dále „Školní čtenářské kluby na 2. st. základní školy“, který nám umožní v praxi i výzkumně ověřit efekt čtenářských klubů na žáky 2. st. Nastávající tři roky (2016 - 2019) nám tedy poskytnou prostor pro opravdu zevrubné poznání této volnočasové vzdělávací aktivity, která stála u zrodu tzv. šablony pro zjednodušené vykazování „Školní čtenářský klub“ – všechny základní školy v ČR tedy mají příležitost jít v našich stopách. Podrobné informace o tom, jak chápeme dětské čtenářství a čtenářské kluby, jak se potýkáme s nástrahami na naší cestě, i bohatou nabídku inspirací a doporučených knížek, můžete sledovat na www.ctenarskekluby.cz, resp. na facebook.com/ctenarskekluby/.

 

Podpora romštiny jako živého jazyka

 

Romano suno - česky „Romský sen“, je literární a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ a SŠ. Hlavním záměrem projektu je dát příležitost těm, kteří umí romsky, vyzkoušet si v romském jazyce psát a uplatnit znalost romštiny veřejně. Proto kromě samotné soutěže vydáváme každoročně sborník vybraných příspěvků v romském jazyce s českým a anglickým překladem, pořádáme putovní výstavy a veřejná čtení. Cílem projektu Romano suno je umožnit romským dětem a mladým dospělým vyjádřit se v jazyce, který se ve veřejném prostoru vyskytuje jen okrajově, a jejich okolí zprostředkovat svět, ve kterém žijí. Projekt také posiluje jejich sebevědomí. Nejlepší texty a obrázky vybírá porota složená z romských i českých odborníků na danou uměleckou oblast. Vybrané děti jsou každoročně oceňovány na slavnostním vyhlášení moderovaném mladými úspěšnými Romy a obdrží drobné věcné ceny. S dětmi, které projeví výrazný talent a zaujetí pro danou oblast umělecké tvorby, se snažíme nadále pracovat a podporovat je v jejich osobním rozvoji.

Vaker Romanes - Smyslem projektu Vaker romanes (Mluv romsky) je podpořit užívání romštiny u nejmladší generace, u dětí ve věku základní školy. Skrze hlavní aktivitu projektu – semináře o romštině - chceme rozšířit povědomí o romštině a přispět k vyrovnání nízkého symbolického postavení romštiny, rozšířeného u romských dětí i jejich vrstevníků. V dílnách tvůrčího psaní, které na semináře navazují. Chceme podpořit zájem – rodilých mluvčích romštiny – o tento jazyk a tvůrčí vztah k němu.

 

Přímá podpora dětí

 

Rozlety - dlouhodobý program, běžící již od roku 2003. Program snižuje znevýhodnění dětí ve školách formou pravidelného skupinového doučování v prostorách Nové školy. Pracujeme převážně s dětmi se studijními předpoklady, jejichž rodinné zázemí, jazyková bariéra či neznalost školního systému však snižují jejich úspěšnost. Jde hlavně o romské děti, děti cizince a děti pocházející z rodinného prostředí, kde se jim z různých důvodů nedostává dostatečné podpory. Hlavním cílem programu je zvýšení šancí těchto dětí na dosažení středoškolského a vyššího vzdělání a jejich následného uplatnění na trhu práce. V Rozletech s dětmi zůstáváme i po opuštění základní školy a pomáháme jim s přechodem na SŠ. Děti motivujeme každoměsíčními volnočasovými aktivitami a přátelským, neformálním prostředím. Důležitou součástí programu jsou dobrovolníci, zapojení jako lektoři do výuky i volnočasových aktivit.

Společně v knihovněZáměrem programu je propojit knihovnu - přirozené kulturní a komunitní centrum, žáky okolních základních škol a dobrovolníky, kteří chtějí pomoci dětem v jejich vzdělanostní dráze. V knihovně je vyhrazeno místo, na kterém jsou v pravidelných časech k dispozici dobrovolníci, připravení pomoci se školní přípravou každému dítěti, které bude mít zájem a přijde. Program je zacílen především na pomoc dětem prvního i druhého stupně ZŠ, které z nejrůznějších důvodů nemají v rodině dostatečnou podporu v domácí přípravě. Jsme ale otevřeni i ostatním zájemcům.