home
logo facebook

Společně to dáme

O projektech Společně to dáme

  • Společně to dáme: Multidisciplinární týmy na školách v ORP Rumburk; reg.č. CZ.03.02.01/00/22_029/0001341

Realizace: od 1. 8. 2023 do 31. 7. 2026
Spolupracující školy:
ZŠ Vohradského Šluknov
ZŠ a MŠ Krásná Lípa

  • Společně to dáme: Multidisciplinární týmy na ZŠ 5. května, Liberec a ZŠ Benešov nad Ploučnicí; reg.č. CZ.03.02.01/00/22_029/0001342

Realizace: od 1. 8. 2023 do 31. 7. 2026
Spolupracující školy:
ZŠ 5. května, Liberec
ZŠ Benešov nad Ploučnicí

Projekty zavádí na čtyřech ZŠ ve vybraných ORP na severu Čech inovativní podporu reprezentovanou multidisciplinárními týmy, které svou činností, poradenstvím a přímou prací s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání, jejich rodinami, pedagogy popř. dalšími aktéry snoubí oblasti sociální podpory a podpory ve vzdělávání a snižují riziko odchodů žáků těchto ZŠ ze vzdělávání. Projekt posiluje zdravé klima školy, důvěru zapojených aktérů ve smysluplné vzdělávání a funkční vazby mezi rodinami a školou.

S nabídkou pokračující spolupráce, tentokrát v podobě podpory žáků, jejich rodin i pedagogů působením multidisciplinárních týmů, jsme oslovili ZŠ Vodhradského ve Šluknově a ZŠ v Krásné Lípě. V případě obou ZŠ navazujeme na předchozí letitou úspěšnou spolupráci v oblasti prevence i akutní podpory žáků ohrožených školním neúspěchem, kteří žijí v neuspokojivých popř. nežádoucích socio-ekonomických podmínkách. V blízkosti obou škol jsou sociálně vyloučené lokality i několik ubytoven, z nichž řada dětí do těchto škol dochází. Přes 30% žáků obou zapojených škol pochází z romských rodin. Pravidelně každý rok nedokončí jednotky žáků z těchto škol povinnou školní docházku. Jedná se o ŽŠ v pohraničí, kterým se, dle naší zkušenosti, dostane jen velmi omezené pomoci s tím, co je nejvíc trápí.

S nabídkou spolupráce v podobě podpory žáků, jejich rodin i pedagogů působením multidisciplinárních týmů, jsme oslovili také ZŠ 5 května v Liberci a ZŠ v Benešově nad Ploučnicí. ZŠ Liberec, ulice 5. května je velkou městskou školou s celk. počtem 641 žáků. Je umístěna v centru města v blízkosti několika ubytoven a místa ohlašovny pobytu. Přes 20% rodin žáků místní školy žije v socio-ekonomicky a kulturně znevýh. prostředí (významná část z nich jsou romské rodiny). V ZŠ v Benešově nad Ploučnicí se potýkají s velmi nízkou motivací žáků i jejich zákonných zástupců ze socio-ekonomicky a kulturně znevýhodněného prostředí dokončit základní vzdělávání. I když se podaří tyto žáky udržet ve vzdělávání, mají problémy s vysokou absencí. Tito žáci tvoří okolo 10% z celkového počtu cca 500 žáků školy.

Primární cílovou skupinou projektu jsou děti (žáci základních škol) vyrůstající v prostředí biologické rodiny, které potřebují podporu v naplnění svých potřeb, zejména na úrovni preventivní a jejich rodiče v nepříznivé situaci popř. další osoby vykonávající péči o děti sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené. Potřeby ohrožených dětí z CS projektu vyplývají zejména z nízké podpory dětí ve vzdělávání ze strany rodiny (rodiče mají většinou nízké vzdělání/ jazykové schopnosti/žijí v sociálním vyloučení nebo chudobě (významná část žáků z dochází z několika místních ubytoven atp.). Školy se potýkají s nízkou motivací žáků a jejich rodičů k dokončení základního vzdělání i k jeho případnému pokračování a hledají způsoby, jak tomuto nežádoucímu trendu čelit. Díky projektu dostanou školy efektivní nástroj v podobě multidisciplinárního týmu a budou moci žáky i jejich rodiče podpořit v řešení obtížných životních situací i v navazování komunikace a spolupráce se školou, včetně pomoci s přípravou do školy v odpoledních klubech. To vše se dle našich zkušeností pozitivně promítá do motivace sociálně znevýhodněných žáků i jejich rodičů k dokončení základního vzdělání a pokračování ve studiu na SŠ, SOU či OU.

Sekundární cílovou skupinou projektu jsou pracovníci multidisciplinárních týmů zaměstnaní Novou školou, o.p.s., která je organizací působící přes 20 let v oblasti podpory sociálního začleňování viz statut organizace i informace ve veřejném rejstříku.
Potřeby osob z CS vyplývají zejména z povahy CS, se kterou budou pracovat. Budou proto v průběhu projektu proškoleni v tzv. „Trauma-respektujícím přístupu“. Průběžně se jim bude také dostávat komplexní podpory od koordinátorky a metodika projektu. Budou rovněž sdílet důležité informace a navzájem se vzdělávat v rámci týmu, kde bude zastoupen odborník na duševní zdraví, sociální pracovník – odborník na práci s lidmi v sociálním vyloučení, pedagog (asistent pedagoga) a psycholog. Pravidelně - 1x za půl roku budou zástupci této CS procházet supervizí.