home
logo facebook

Kdo je dobrovolník

Dobrovolník je ten, kdo se vědomě a svobodně rozhodne věnovat část svého času, energie a schopností ve prospěch druhých a tuto činnost vykonává bezplatně.

Definice dobrovolníka podle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě

Dobrovolníkem může být
- fyzická osoba, starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky
- fyzická osoba starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí,
která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat
dobrovolnickou službu bez nároku na odměnu.

Za dobrovolnickou službu je považována činnost, při níž dobrovolník poskytuje:
a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům,
příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody,
osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti,
mládež a rodiny v jejich volném čase,
b) pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a
zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání
kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a), nebo
c) pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů
mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací.
Za dobrovolnickou službu se nepovažuje:
činnost týkající se uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo
jiné výdělečné činnosti anebo v pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo členském poměru.