home
logo facebook

Lektoři

  • Mgr. Lenka FELCMANOVÁ

Vzdělání: Absolventka magisterského studia speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (2007). Od roku 2010 je studentkou doktorského studijního programu speciální pedagogika tamtéž.

Praxe: V letech 2009 – 2010 pracovala jako odborný referent na úseku speciálního vzdělávání MŠMT. V letech 2010 – 2012 byla hlavní řešitelkou výzkumného projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy „Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku“ – je autorkou stejnojmenné monografie (Pedagogická fakulta UK, 2014) a dalších sedmi studií či
14 kapitol odborných knih se zaměřením na zrakové vnímání v dětském věku a na inkluzivní pojetí vzdělávání. Od roku 2011 (až do současnosti) pracuje jako odborný asistent na katedře speciální pedagogiky PedF UK a jako metodik v projektu „Školská inkluzivní koncepce kraje“ Nadace Open Society Fund Praha. Je místopředsedkyní neziskové organizace Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

  • PaedDr. Alexandra KHODLOVÁ

Vzdělání: Absolventka magisterského studia speciální pedagogiky pro učitele na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (1987), kde rovněž získala titul PaedDr. V letech 1990 až 2014 absolvovala větší počet pedagogicky zaměřených kurzů a seminářů DVPP a také několik zahraničních stáží.

Praxe: V letech 1985 až 1991 pracovala jako učitelka ve Zvláštní škole, Boleslavova 1, Praha 4; od roku 1991 až dosud působí jako speciální pedagog v ZŠ a MŠ při Thomayerově nemocnici v Praze. V letech 2012 a 2013 působila také jako expertní konzultant ve vzdělávání žáků-cizinců v občanském sdružení Meta, v roce 2014 byla jako externí spolupracovník (metodik) zapojena do projektu „Školní asistent…“ obecně prospěšné společnosti Nová škola.

  • Mgr. Zbyněk NĚMEC, Ph.D.

Vzdělání: Absolvent magisterského studia speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (2008). Doktorský studijní program speciální pedagogika ukončil tamtéž v roce 2014 obhajobou disertační práce zaměřené na charakteristiku kompetencí asistentů pedagoga.

Praxe: V letech 2000 – 2009 pracoval jako asistent pedagoga a vychovatel v pražském Jedličkově ústavu; v letech 2010 – 2012 působil jako poradenský pracovník ve školství (IPPP; SPC při ZŠ Kladno, Pařížská). Od května 2012 do prosince 2013 byl hlavním řešitelem výzkumného projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy „Kvalita mezilidského vztahu jako determinant efektivity pedagogické asistence“. Je spoluautorem monografie „Asistent pedagoga v inkluzivní škole“ (Pedagogická fakulta UK, 2014), hlavním autorem monografie „Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním“ (Nová škola o.p.s., 2014) a autorem nebo spoluautorem šesti článků a konferenčních příspěvků na téma práce asistentů pedagoga. Rovněž je spoluautorem webu www.asistentpedagoga.cz. V současné době přednáší na katedře speciální pedagogiky UJAK Praha a na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK, je spolupracovníkem o.p.s. Nová škola v projektu „Školní asistent…“.

  • Mgr. Martin PROKEŠ

Vzdělání: Absolvent magisterského studia psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2004). V letech 1994 – 2005 absolvoval psychosociální výcvik u OPPP P5 (400 hodin), odborný výcvik v TKI v Remediu (telefonická krizová intervence, 100 hodin) a sebezkušenostní terapeutický výcvik u IPIPAPP (500 hodin).

Praxe: V letech 2002 – 2007 působil jako učitel na Vyšší a střední škole mezinárodních a veřejných vztahů, od roku 2006 až dosud je činný jako lektor na 1. Lékařské fakultě UK. Od roku 2002 až dodnes působil nebo působí jako psychoterapeut a supervizor v těchto organizacích: PVŠPS, o.p.s. Člověk v tísni, o.s. Prostor, Arcidiecézní charita Praha, Charita Most, Vyšší Hrádek o.s., Kolpingův dům Praha ad.

  • Mgr. Barbora ŠEBOVÁ

Vzdělání: Absolventka magisterského studia romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Praxe: V letech 2004 – 2008 pracovala jako lektorka a posléze koordinátorka nízkoprahového klubu pro romské děti a mládež v Praze, dále pak jako výzkumník v projektech týkajících se školní úspěšnosti romských žáků a situace v sociálně vyloučených lokalitách v ČR (GAC 2006, 2008) a sociolingvistického výzkumu romštiny v České republice (FF UK 2008 - 2010). Je spoluautorkou komiksu o romské historii – Drom (vydaly R – Mosty, 2008) a publikuje v časopise romistických studií Romano Džaniben, spolupracuje se sdružením R-Mosty a jako lektorka romistických seminářů pro pedagogy. Od roku 2013 zaměstnána v o.p.s. Nová škola, jako odborný pracovník v projektu „Školní asistent…“, je spoluautorkou publikace „Asistentce ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním“ (Nová škola o.p.s., 2014).