home
logo facebook

Školení pro dobrovolníky

Zdravíme všechny dobrovolníky, 

podáváme žádost, která  - pokud budeme úspěšní - nám dovolí zajistit pravidelné vzdělávání, o kterém jsme mluvili. Školení bude probíhat po jednotlivých knihovnách přímo v knihovně nebo na jiném domluveném místě. Počítáme s tím, že vám nabídneme vždy jedno školení na pololetí. Přesný termín si pak dohodnete s tím, kdo vás povede. A aby o nebyly jen plané řeči, které hned zapomenete, rovnou si nové znalosti a schopnosti vyzkoušíte.

Pokud vše vyjde, začneme od školního roku 2019/20. S konkrétní nabídkou se na Vás obrátí Michal.

Pokud už teď víte, co byste nejvíc potřebovali nebo co by Vás přednostně zajímalo, dejte nám vědět na michal.kryl@novaskolaops.cz nebo nám dejte vědět, až se za Vámi zastavíme osobně v knihovně.

Nabídka vzdělávacích modulů

První dva moduly mají tři úrovně – základní, rozvíjející, pokročilý, třetí obsahuje tři specifické oblasti podpory

  • Modul A Dobrovolník v neformálním vzdělávání v knihovně – osobnostně sociální rozvoj

Úroveň 1 - úvodní školení
Na základní úrovni vás seznámí s nastavením programu, základními principy práce s dětmi v knihovně, právy a povinnostmi dobrovolníka, právním rámcem práce dobrovolníků, prevencí možných rizik, specifiky konkrétní zapojené pobočky stejně jako se specifiky cílové skupiny apod. Na základě modelových kazuistik stanovíme základní vhodné scénáře pomoci se školní přípravou. 

Úroveň 2 - pokročilý kazuistický seminář
Pro vás zkušenější máme kazuistický seminář. Kazuistiky vychází z portfolia programu, využijeme ale také vaše vlastní zkušenosti a konkrétních případy, které se vám k knihovně staly. Chceme Vám pomocí zážitkových metod pomoci k růstu osobnostních kompetencí jako je schopnost sebereflexe a prací s vlastními omezeními, komunikační dovedností, kreativita i didaktické kompetence.

Úroveň 3 - Dobrovolník jako integrální součást knihovny

Pokud se už v knihovně cítíte jako doma, tak je pro vás následující modul. Ten by měl upevnit Vaše postavení dobrovolníků v knihovně a prohloubít spolupráci s personálem knihovny tak, aby se dostal na partnerskou úroveň. Povede vás knihovník, který vás seznámí s posláním knihovny, jejím vnitřním uspořádáním a procesy, limity a příležitostmi rozvoje, které knihovna vnímá. Společně vytvoříte podklady pro pracovní setkání / workshop s ostatními pracovníky knihovny (a případně zainteresovanou veřejností), na kterém proberete možnosti přizpůsobení nabídky knihovny, které by vedly k posílení jejího postavení.

  • Modul B Inkluze

Úroveň 1 - motivace dětí

Seznámíme Vás se základní ideou společného vzdělávání (inkluze) a budeme pracovat se základními předpoklady, které umožňují inkluzivní vzdělávání. Hlavním tématem bude cílený rozvoj přirozené vnitřní motivace dítěte k učení se novým věcem a možnosti jejího opětovného propojení se školní látkou pomocí zažívání úspěchu (“pocitu jedničkáře”). Dále půjde o metody vytváření bezpečného prostředí ve skupině, práce s chybou jako základním didaktickým prostředkem, sebehodnocení apod. Společná práce je opět založena na kazuistikách. 

Úroveň 2 - děti se specifickými vzdělávacímu potřebami

Probereme podrobně problematiku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, typy jejich znevýhodnění, možnostmi vyrovnávacích prostředků, vhodné techniky práce a také rizika, která mohou nastat. Speciální pozornost věnujeme - jak jinak - dětem s odlišným mateřským jazykem. V rámci vzdělávání zažijete na vlastní kůži, jak se mohou cítit děti se SVP a jak je limitují jejich znevýhodnění, aktivně si vyzkoušíte vybrané vyrovnávací prostředky a techniky. Bude čas i na probrání toho, s jakými děti jste se setkali vy a jak jim nejlpe pomoci. 

Úroveň 3 - Každý máme kořeny

provedeme Vás podrobně tím, jak uspořádat workshop Každý máme kořeny, který jsme už s některými z vás dělali. Spadá sem např. individualizovaná práce s příběhem rodiny, s rodokmenem, s rodinným deníkem, skupinová práce nad projektovými tématy, které ukazují, jak se různé kultury liší a zároveň mají mnoho společného apod. vytvoříte si za odborné asistence vlastní portfolio, které můžete použít jako vzor, a hlavně se na něm naučíte, jak a co máte dělat. 

  • Modul C - Další specifická témata

Věnuje se specifickým tématům podle potřeb jednotlivých poboček, proto zde není jasná návaznost úrovní. Jde o rozvíjející modul ke dvěma předchozím.

Efektivní čtenářská gramotnost, kritické myšlení s přihlédnutím ke specifikům dětí s OMJ

Pro děti je schopnost efektivního čtení textů a práce s nimi klíčová ve všech předmětech. Tyto kompetence však nejsou často ve škole akcentovány a podporovány, spoléhá se na rodinu, která toho není často schopná, zvláště pokud jde o děti s OMJ. Tento modul vás proto seznámí s metodami čtení s porozuměním, zvyšování čtenářské gramotnosti, schopnosti kritického myšlení a prověřování zdrojů. S tématem má Nová škola bohaté zkušenosti (projekty Čtenářské kluby, Učíme se příběhem), takže vám garantujeme, že dodáme zábavné a prověřené lektory. . 

Komunikační dovednosti

Jak zvládat efektivní komunikaci a úspěšně řešit konflikty? Ukážeme si nejvhodnější metody, triky a postupy, a to zejména prostřednictvím rozboru konkrétních kazuistik z praxe. Přiučíte se i tomu, jak tyto schopnosti předávat dál dětem. 

Posílení mentoringových schopností seniorních dobrovolníků

Je zákonité, že dobrovolníci po určité době svou aktivní činnost ukončují – a to z nejrůznějších důvodů. Pokud jste byli v programu zapojeni delší dobu, jste pro nás ohromně cenní ...a je velká škoda Vás výstupem z aktivního dobrovolnictví úplně ztratit. Pro zkušené dobrovolníky proto vyvíjíme novou pozici, která jim umožní dále uplatnit nabyté znalosti a dovednosti bez nutnosti pravidelného aktivního zapojení. Pro ně je určeno specifické vzdělávání, které jim umožní postoupit na pozici jakéhosi "senorního dobrovolníka", který se místo práce se samotnými dětmi specializuje na mentoring začínajících dobrovolníků, a pomáhá tak nám s programem. Z vyškolených seniorních dobrovolníků také v případě jejich zájmu chceme vytvořit jakousi “správní radu” programu, která spolupracuje na jeho dalším rozvíjení. Vzdělávání je zaměřeno na posílení schopností osobnostního vedení dalších lidí, předávání zkušeností, formulace doporučení, vhodné typy komunikace. Máš zájem? Přidej se i ve chvíli, kdy ještě neplánuješ skončit:-)

Nabídku nám umožnila výzva "Zvyšování kvality neformálního vzdělávání" v rámci podpory ESF a MŠMT ČR a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.