home
logo facebook

Výzkumná zpráva k evaluačnímu šetření projektu Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby

Ve školním roce. 2013/2014 proběhlo výzkumné šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda návštěva čtenář. klubů u dětí posiluje žádoucí čtenářské postoje, případně návyky a motivaci k četbě, zda je možné zformulovat dílčí závěry o funkčnosti klubů a jejich vlivu na rozvoj čtenář. gramotnosti.

Šetření se zúčastnilo 918 žáků z 2.- 5. ročníků ve třídách, ve kterých část dětí navštěvuje čtenářské kluby. Zapojily se celé třídy, což umožnilo provést srovnání u žáků, kteří docházeli do klubů, a u žáků, kteří do klubů nedocházeli.


VÝZKUMNOU ZPRÁVU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.


 Z výsledků vyplývá, že projekt naplnění cílů z oblasti čtenářské gramotnosti podpořil: v dotaznících děti mimo jiné uvedly, že v klubech rády čtou, povídají si s manažerkami klubů a s ostatními dětmi o knihách a doporučují si knihy navzájem. Kluby také dětem zpřístupňují cesty ke knihám: děti si spolu s manažerkami knihy vybírají a knihy si přímo v klubech půjčují pro svou vlastní domácí četbu.

Uvedená zjištění jsou navíc potvrzena i srovnáním skupiny klubových dětí s kontrolní skupinou podobně znevýhodněných dětí ze stejných základních škol, které však do klubů nechodí. I zde se jednoznačně ukázalo, že děti, které chodí do klubů, si čtou raději a častěji, než děti, které do klubu nechodí.

V případě klubových dětí se často objevuje, že čtenářské činnosti dítěte jsou spjaty s návštěvou klubu. Vzhledem k výše zmíněnému rodinnému zázemí a díky srovnání s tím, co odpověděli jejich spolužáci, můžeme usuzovat, že klubová činnost dětské čtenářství podporuje. Pokud by klubové děti neměly příležitost provádět aktivity rozvíjející čtenářství v klubech, neprováděly by je zřejmě vůbec. Kluby tak dávají čtenářské příležitosti dětem, které nemají doma čtenářsky podnětné prostředí a přístup ke knihám.

Ve zprávě se vedle popisu metodologie seznámíte především s detailními zjištění ze šetření a
následné analýzy, vč. jejich grafických vyjádření.

Šetření i analýza proběhli pod vedením PhDr. Jany Strakové, odbornice na srovnávací výzkumy v oblasti vzdělávání v ČR.

Naše projekty