home
logo facebook

Dlouhodobý kazuistický – zkušenostní seminář pro asistenty pedagoga (32h)

  • číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112
  • doba trvání: 32 hodin
  • maximální počet účastníků: 20 osob
  • cena: najdete u konkrétního aktuálně vypsaného kurzu

Vzdělávací akce je koncipována jako kazuistický seminář s prostorem pro řešení praktických problémů z praxe asistentů pedagoga.

Seminář se skládá z osmi čtyřhodinových bloků.

V prvním a druhém bloku jsou účastníci seznámeni s nejčastějšími problémy, se kterými se profese asistenta pedagoga setkává v praxi.

V následujících blocích je pak věnován prostor pro vlastní kazuistiky účastníků a společné hledání možných řešení problémů, kterým účastníci ve své pedagogické praxi čelí.

Kazuistiky účastníků jsou doplněny o reflexe z výzkumů i z praxe jiných asistentů pedagoga z ČR i ze zahraničí.

Obsah (základní témata pro řešení kazuistik): Specifikace základní koncepce profese asistenta pedagoga, chyby v pojetí profese asistenta pedagoga z pohledu učitelů a vedení školy, postavení asistenta pedagoga ve třídě, hranice rolí mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem, hranice rolí mezi asistentem pedagoga a školním asistentem, chyby a nedostatky v uvedení asistenta pedagoga do prostředí školy, příklady dobé a špatné praxe při představení profese asistenta pedagoga žáků a jejich zákonným zástupcům, specifikace náplně práce asistenta pedagoga, nastavení kompetencí mezi asistentem pedagoga a učitelem, nedostatky ve spolupráci asistenta pedagoga s učitelem, specifikace hranic práce asistenta pedagoga (jaké činnosti by vykonávat neměl), hranice práce asistenta pedagoga v oblasti podpory sebeobsluhy žáků, nejčastější chyby v práci asistenta pedagoga s žáky, hranice pomoci vs. podpora samostatnosti žáka, nedostatky v metodickém vedení asistenta pedagoga ze strany ostatních pedagogických pracovníků školy, nedostatky ve spolupráci asistenta pedagoga se školským poradenským zařízením, nedostatky ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků, organizačně-pracovní problémy asistentů pedagoga (dovolená, studijní volno, plat ad.), možnosti a potenciální úskalí v oblasti spolupráce asistenta pedagoga s institucemi mimo školu (NNO, OSPOD ad.).

Obsah kurzu

Blok I – nejčastější problémy v práci asistentů pedagoga s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (podle vybraných domácích i zahraničních výzkumů); dotazy, diskuze;
Blok II – nejčastější problémy ve spolupráci asistentů pedagoga s učiteli (podle vybraných domácích i zahraničních výzkumů); tvorba kazuistik z praxe účastníků kurzu; dotazy, diskuze;
Blok III – VI – modelové řešení kazuistik účastníků, moderované sdílení zkušeností z praxe, diskuze k problémům v profesi asistentů pedagoga;
Blok VII – reflexe nejčastějších problémů účastníků kurzu v kontextu poznání současných domácích i zahraničních pedagogických výzkumů;
Blok VIII – závěrečná diskuze k problémům v profesi asistentů pedagoga; zhodnocení a formulace hlavních doporučení pro praxi.