home
logo facebook

Specifika ve vzdělávání sociálně znevýhodněných a romských žáků (8h)

• číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112
• doba trvání: 8 hodin
• maximální počet účastníků: 24 osob

Kurz seznamuje s možnostmi podpory sociálně znevýhodněných a romských žáků ve vzdělávání.

Účastníci získají přehled o jazykovém, kulturním a sociálním zázemí romských žáků a o specifických potřebách sociálně znevýhodněných žáků, naučí se rozlišit různé bariéry těchto žáků ve vzdělávání.

Na příkladech z praxe si ukáží, jak podpořit jejich školní úspěšnost, zejména formou spolupráce školy s rodinou, přijetím různých opatření na půdě školy v době vyučování i po jeho skončení, nastavením spolupráce s dalšími subjekty z oblasti sociální péče a vzdělávání.

Obsah kurzu

  • identifikace žáka ze sociálně znevýhodněného prostředí, příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění; 
  • vazba mezi sociálním znevýhodněním, kulturní odlišností a jazykovou vybaveností; specifika ve vzdělávání sociálně znevýhodněných romských žáků;
  • jazyková vybavenost sociálně znevýhodněných a romských žáků;
  • spolupráce školy s rodinami sociálně znevýhodněných žáků, příklady z praxe;
  • možnosti vytvoření podmínek pro inkluzivní vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků v rámci školy: individualizace výuky, podpora asistentů, školní klub, doučování;
  • možnosti podpory sociálně znevýhodněných žáků mimo školu: spolupráce s organizacemi sociální péče a s nestátními neziskovými organizacemi, příklady z praxe; 
  • práce s kazuistikami sociálně znevýhodněných žáků, identifikace podpory žáků ve vzdělávací praxi, výměna zkušeností, metodiky k tématu.