home
logo facebook

Spolupráce škol s rodinami sociálně znevýhodněných žáků a jejich podpora ve vzdělávání (8h)

• číslo akreditace: MSMT- 176/2021-4-112
• doba trvání: 8 hodin
• maximální počet účastníků: 24 osob

Komunikace mezi školou a rodinou má v procesu vzdělávání nezastupitelnou úlohu, v našem vzdělávacím systému s podporou žáků ze strany rodiny automaticky počítáme. V praxi se někdy pedagogickým pracovníkům nedaří spolupráci s rodinou navázat, a to zejména u sociálně znevýhodněných žáků, romských žáků a žáků s OMJ.

Účastníci kurzu společně s lektory na modelových příkladech z praxe zanalyzují možné příčiny neúspěchu při navazování spolupráce s rodinami sociálně znevýhodněných žáků, romských žáků a žáků s OMJ, ujasní si, jaké limity mohou mít rodiče těchto dětí a na příkladech dobré praxe si ukáží, jaké strategie se v komunikaci se sociálně znevýhodněnými rodinami osvědčují, jak je možné tuto oblast spolupráce posílit. Vyzkouší si i práci s vlastní kazuistikou.

Obsah kurzu

  • specifika sociálně znevýhodněných rodin (různé formy sociálního znevýhodnění, život v sociálně vyloučené lokalitě/ ghettu, dopad sociálního znevýhodnění rodiny na školní úspěšnost žáka);
  • sociokulturní specifika romské rodiny (odlišnosti ve výchově v romských rodinách, připravenost romských žáků na vstup do školy, první kontakt dítěte se základní školou, navázání komunikace učitel – žák, učitel – rodič, řečová bariéra) - příklady z praxe; 
  • sociokulturní specifika rodin s OMJ, řečová bariéra rodičů v komunikaci se školou; příklady z praxe; 
  • připravenost pedagogů na práci se sociálně znevýhodněnými žáky, romskými žáky a žáky s OMJ a spolupráci s jejich rodiči - kazuistiky a ukázky spolupráce s rodiči; 
  • strategie, metody a formy komunikace mezi školou a rodinou;
  • výměna zkušeností: skupinová práce s vlastními kazuistikami účastníků, zpracování návrhu postupů při komunikaci s rodinami sociálně znevýhodněných žáků.